Adatvédelem

Adatvédelem

Meghatározások, fogalmak "Adatkezelő" a személyes adatok feldolgozásának célját meghatározó adatkezelő (az Adatvédelmi Szabályzat szerint).

"Adatfeldolgozó" az adatkezelő nevében a személyes adatokat feldolgozó adatfeldolgozó (az Adatvédelmi Szabályzat szerint).

"Adatvédelmi Szabályzat" alatt a mindenkor érvényben lévő következő jogszabályokat értjük: az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK), a GDPR, azaz az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679) valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

"Személyes Adatok" bármely személyes adat (azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ), melyet ügyfeleimenk nyújtott szolgáltatásaimmal kapcsolatban vagy azok keretében szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszony keretében, vagy működésem részeként végrehajtott tevékenységekhez szükséges mértékben dolgozok fel.

"Feldolgozás" a személyes adatokkal végzett műveletek, például összegyűjtés, rögzítés, tárolás, használat, közzététel, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Harmadik félnek semmilyen adatot nem adok át.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Ön személyes adatainak ("adatok") általam történő feldolgozására vonatkozik és ismerteti:

mely személyes adatait kezelem,

milyen célból kezelem (beleértve a törvényben előírt adatkezelést is),

milyen módon kezelem

és Önnek milyen jogai vannak.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2021. február 9-től hatályos, a Nyilatkozatot bármikor saját döntésem szerint módosíthatom, illetve kiegészíthetem.

Az alábbi személyes adatokat kezelem:

az Ön vezeték- és keresztneve

kapcsolattartási adatai (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám),

IP-címe,

ön által megadott egyéb adatok,

jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatban átadott személyes adatai.

Az adatfeldolgozás célja:

a hatályos jogi, szabályozói és szakmai előírásoknak való megfelelés,

az illetékes hatóságok követelményeinek és tájékoztatásainak teljesítése,

általános szerződéses adminisztráció, pénzügyi könyvelési tevékenységek (számlázás) és statisztika,

általános ügyfél-, beszállítói vagy alvállalkozói szerződéses kapcsolati célok.

Az adatfeldolgozás jogalapja személyes adatait kizárólag akkor kezelem, amikor az szükségessé válik:

a személyesen Önnel kötött szerződés adminisztrációja vagy az Önnel történő szerződéskötés céljából,

törvényi kötelezettség teljesítése érdekében,

jogos érdekem céljából,

a beérkező panaszok vagy kérések megfelelő kezelésének biztosítása.

Személyes adatainak megőrzése:

Személyes adatait az adott szolgáltatásoknak Ügyfeleink részére történő nyújtását 10 évig, vagy a vonatkozó törvényekben és szabályozásokban meghatározott ideig őrizzük meg.

A személyes adatai kezelője és feldolgozó:

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésében az Adatkezelő a Kutyaplacc Egyesület "Kutyapalota".

Személyes adatai megosztása és továbbítása:

nem osztom meg személyes adatait és nem adjom át harmadik fél részére kivételt képez a törvényi megkeresésen alapuló felkérés.

Adatfeldolgozás biztonsága:

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést mindenkor megteszünk. Az adatokat bizalmas adatként kerülnek kezelésre, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan van korlátozva, hogy jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását. Védem és biztosítom minden kezelt személyes adat bizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét.

Az Ön jogai:

Önnek jogában áll az általam kezelt személyes adataihoz hozzáférést illetve azokról másolatot igényelni, személyes adatai frissítését és javítását kérni, személyes adatai törlését kérni vagy személyes adatai kezelésének korlátozását igényelni. Önnek joga van a GDPR rendeltben meghatározott esetekben az adatkezelés ellen tiltakozni, illetve adathordozhatósági jogát érvényesíteni, melyet az e-mail címen kérheti. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén az info@kutyaplaota.hu e-mail címen kell érdeklődni. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai feldolgozása a GDPR rendelkezésnek nem megfelelő módon történik, jogában áll a lakóhelye (székhelye) szerinti állam adatvédelmi hatóságához panaszt benyújtani.